How To Make An Aerial Photography Rig With A Disposable Camera


Get a new perspective by taking pictures from a bird’s eye view.

3 Responses


  • Rozanne Nembhard // //

    This post is very usefull thx!

  • rajesh // //

    hello sir plz replay.

  • aunnas // //

    ¡ɯıɥ ǝʇɐɥ ı puɐ ¡ɐɥ ɐɥ ɐɥ ǝɹnןıɐɟ ɐ sı ʇnu ɹǝʞuıʇ ʇɐɥʇ ʍouʞ ı ¡ɐɥ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ɥɐןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןq

Leave a Reply